Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


miejsca:dps

« miejsca

DPS

DPS, Dom Pomocy Społecznej lub (dawniej) Dom Opieki – placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub problemów ze sprawnością. Prawdopodobne zastępstwo dla domku drewnianego w niedalekiej przyszłości.

Przykładowe typy DPS-ów:

 • dla osób w podeszłym wieku
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • niepełnosprawnych fizycznie
 • uzależnionych od olkoholu

Mleczna Bestia mogłaby z powodzeniem zniszczyć dotychczasowy spokój panujący w czterech z pięciu powyższych typów domów opieki. I, choć nikt o tym nie mówi, potencjalny personel takiego ośrodka miałby z Kononowiczem orkę na ugorze, ale za to Kargul (i ten drugi sąsiad) miałby w końcu upragniony raj na ziemi.

Rola w Uniwersum

Białostockie domy pomocy

W Białymstoku funkcjonuje kilka Domów Pomocy Społecznej, w których mógłby przebywać Kononowicz, m.in.:

Ciekawostki

Umieszczenie osoby w DPS wbrew jej woli

Aby osoba trafiła do Domu Pomocy Społecznej (DPS) wbrew własnej woli, konieczne jest podjęcie decyzji sądu o ubezwłasnowolnieniu tej osoby. Procedura ubezwłasnowolnienia obejmuje badanie stanu zdrowia psychicznego lub fizycznego osoby oraz decyzję sądu o ograniczeniu jej zdolności do czynności prawnych. W ramach tego postępowania sąd może zdecydować o umieszczeniu osoby pod opieką lub kuratelą, co może skutkować skierowaniem do DPS.

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie osoby, czyli ograniczenie jej zdolności do czynności prawnych ze względu na stan psychiczny lub fizyczny, może być zastosowane na podstawie decyzji sądu. W Polsce podstawą prawną do ubezwłasnowolnienia osoby jest Kodeks cywilny. Osoba ubezwłasnowolniona może być przez sąd umieszczona pod opieką lub kuratelą. W przypadku gdy osoba nie jest członkiem rodziny, to procedura ubezwłasnowolnienia będzie przebiegać zgodnie z przepisami prawa cywilnego, niezależnie od relacji rodzinnych.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Aby skierować wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby, należy złożyć go do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, której ma dotyczyć postępowanie. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające potrzebę ubezwłasnowolnienia. W przypadku gdy osoba nie jest członkiem Twojej rodziny, warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym, aby uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosku i zrozumieniu procedury.

Przykładowe elementy wniosku

 • Dane osobowe osoby, której ma dotyczyć ubezwłasnowolnienie.
 • Uzasadnienie wniosku, czyli opis stanu zdrowia lub sytuacji osoby, której ma być ograniczona zdolność do czynności prawnych.
 • Wskazanie konkretnych przyczyn, dlaczego ubezwłasnowolnienie jest konieczne.
 • Wnioskowane zakres ubezwłasnowolnienia (opieka lub kuratela).
 • Załączenie wszelkich dokumentów potwierdzających stan zdrowia lub sytuację osoby, której ma być ograniczona zdolność do czynności prawnych.

Ważne jest, aby wniosek był sporządzony starannie i zgodnie z wymaganiami prawnymi, dlatego warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą prawnym przed jego złożeniem.

Wskazania do ubezwłasnowolnienia

Wskazania do ubezwłasnowolnienia osoby mogą wynikać z konieczności ochrony interesów tej osoby oraz zapobieżenia szkodom, jakie mogą wyniknąć z jej ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Niektóre powszechne wskazania do ubezwłasnowolnienia to:

 1. Stan psychiczny osoby uniemożliwiający jej samodzielne podejmowanie decyzji.
 2. Brak zdolności do zarządzania własnymi sprawami finansowymi.
 3. Zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby z powodu jej niezdolności do samodzielnego dbania o siebie.
 4. Konieczność ochrony majątku osoby przed wyzyskiem lub nadużyciami ze strony innych osób.
 5. Brak możliwości samodzielnego wyrażania woli w istotnych sprawach życiowych.

Umieszczenie osoby w DPS przez MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) może skierować osobę do Domu Pomocy Społecznej (DPS) w sytuacji, gdy osoba nie ma rodziny, nie pobiera emerytury i jest nieporadna życiowo. Decyzja o skierowaniu do DPS może być podejmowana przez MOPR na podstawie oceny sytuacji życiowej i potrzeb danej osoby.

Kto utrzymuje osobę w DPS

Osoba przebywająca w Domu Pomocy Społecznej (DPS), która nie ma rodziny ani żadnych środków finansowych, może być utrzymywana z różnych źródeł. W takich sytuacjach koszty utrzymania osoby w DPS mogą być pokrywane przez:

 • Samorząd lokalny - często gminy lub powiaty finansują pobyt osób bez środków w DPS ze środków publicznych.
 • Fundusze pomocowe - istnieją fundusze pomocowe, które mogą służyć do finansowania opieki nad osobami bez środków.
 • Programy pomocy społecznej - w niektórych przypadkach osoba bez środków może skorzystać z programów pomocy społecznej, które obejmują opiekę w placówkach takich jak DPS.

Trudne przypadki

W sytuacji, gdy osoba boi się trafić do Domu Pomocy Społecznej (DPS), ale jest jednocześnie niezdolna umysłowo i fizycznie do normalnego, samodzielnego funkcjonowania, istotne jest zapewnienie odpowiedniej opieki i wsparcia tej osobie. W takich przypadkach decyzje dotyczące umieszczenia osoby w DPS mogą być podejmowane przez sąd na podstawie wspomnianego wyżej wniosku o ubezwłasnowolnienie.

Można skonsultować się z prawnikiem w celu zrozumienia procedur prawnych i możliwych działań w takiej sytuacji. Prawnika można poprosić o pomoc w przygotowaniu wniosku o ubezwłasnowolnienie osoby oraz reprezentację w postępowaniu sądowym. Najważniejsze jest zapewnić osobie odpowiednią opiekę i wsparcie, nawet jeśli nie zgadza się ona na umieszczenie w DPS, jeśli jest to konieczne dla jej zdrowia i bezpieczeństwa.

Zobacz też

miejsca/dps.txt · ostatnio zmienione: 27/05/2024 11:46 przez ZbitaMysza